अस्तित्व…

अस्तित्व निर्माण करण्याची फारचं चढा़ओढ़ आहे..आपलं वेगळेपणं कसं दाखवता येईल यासाठीचे फार प्रयत्न करत असतो आपणं..
ह्या अथांग समुद्ररूपी जगात आपण कुठे आहोत याची जाणीव आपलं अस्तित्व करून देत असतं..

ह्या अथांग समुद्रात..
तू कोण..तुझं अस्तित्व ते कायं..

त्या खळखळणा-या लाटाचा नादही नाहीस..तर मग..
तू कोण..तुझं अस्तित्व ते कायं..

त्या वाहणा-या वा-याचा कोमल शितल स्पर्शही नाहीस..तर मग..
तू कोण..तुझं अस्तित्व ते कायं..

त्या शंख शिंपल्यासमान मोहक सुंदरही नाहीस..तर मग..
तू कोण..तुझं अस्तित्व ते कायं..

त्या अखंड आभाळात विहार करणा-या पक्ष्याचा मधुर स्वरही नाहीस..तर मग..
तू कोण..तुझं अस्तित्व ते कायं..

त्या विस्तारलेल्या वाळूतील एक कण आहेस तू..
अगदी इवलीसी.. सौम्य..क्षणभंगूर..
मुठीत मावतेस पणं अगदी सरकऩ निसटूनही जातेस..
तुझ्या अस्तित्वाचा सुगावा लागत नाही..पण तुझे अस्तित्व कोणी झुगारूही शकत नाही..
त्या समुद्र व किना-यास पूर्ण करणारी आहेस तू..
हो पूर्णत्वास नेणारी आहेस तू..

10 thoughts on “अस्तित्व…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s